Pénzügyi elemzés

Pénzügyi elemzés

„Első szabály: ne veszíts pénzt! Második szabály: soha ne felejtsd el az első szabályt!”

Warren Buffet

Pénzügyi elemzési szolgáltatásunk két fő csoportba osztható:

 • „Due diligence” komplex pénzügyi átvilágítás
 • Beruházást megelőző megtérülési számítás

Due Diligence pénzügyi átvilágítás

Due diligence átvilágítás, azaz „Kellő alapossággal történő áttekintés” azt a folyamatot jelenti, amelynek során egy vállalat átvizsgálására kerül sor. A pénzügyi átvilágítás eredményeként a szakértők azonosítani tudják az esetleges kockázatokat és tanácsot tudnak adni a tulajdonosnak a problémák megoldására, ellensúlyozására.

A cégátvilágítás egy vállalat pénzügyi és üzleti dokumentumainak a vizsgálatát jelenti abból a célból, hogy az érdekelt felek (stakeholderek) részére megállapítható legyen a vállalat aktuális helyzete, valamint hogy a céggel kapcsolatos információk, állítások megfelelnek-e a valóságnak.

Due diligence átvilágításra több okból is sor kerülhet.

I. Legjellemzőbb esetei cég adás-vétel, akvizíció, üzletrészvásárlás, vagy éppen menedzsment váltás, amikor igény merül fel arra, hogy egy átfogó képet kapjunk a cég pénzügyi helyzetéről, működéséről, esetleges kockázatokról.

II. A cégátvilágításnak helye lehet akkor is, ha annak tulajdonosa, vezetősége egy külső, független szakértő szemével kívánja felmérni és megismerni a vállalkozás aktuális helyzetét akár komplexen, akár 1-1 területet érintően.

III. A vállalat különböző divízióinak a pénzügyi vizsgálata képet adhat azok hatékonyságáról és eredményességéről, feltárhatja a nem hatékonyan működő területeket, amelyek átszervezése, vagy megszüntetése (portfólió tisztítás) akár már rövid távon is növelni tudja a vállalat eredményességét, értéket teremtve a tulajdonosok számára.

IV. Egy jelentősebb üzleti döntés (beruházást, tőkebevonás, befektetés – PE/VC) meghozatala előtt nagyon fontos, hogy már annak előkészítő fázisában megbízható és pontos információkkal rendelkezzünk az érintett vállalkozás aktuális helyzetéről és az esetlegesen abban rejlő kockázatokról.

V. A vállalat működését meghatározó beszállító kör jelentős kockázatot hordoz magában. Egy rosszul megválasztott beszállító súlyos pénzügyi károkat okozhat, gondoljunk csak a helytelen teljesítésre, vagy a teljesítés elmaradására, amely inputok jelentős hatással vannak a vállalat output-jára. Ennek megelőzése érdekében ajánlott egy új beszállító kiválasztását megelőzően a partnercég átvilágítása, kockázatelemzése.

Ha a felsorolt különböző tranzakciókat végrehajtása az érintett vállalat átvilágítása nélkül történik meg, akkor a döntéshozó kiteszi magát a rejtett kötelezettségek és elégtelen pénzügyi helyzet veszélyeinek, illetve egyéb kockázatoknak.

Egy cég due diligence átvilágításának a pénzügyei elemzés mellett az alábbi területei lehetnek:

 • a cég pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése, kiemelve a vállalat likviditását, forrásszerkezetét, pénzügyi kötelezettségeit
 • a cég tevékenységének áttekintése, megismerése
 • szervezeti felépítés, HR – foglalkoztatással kapcsolatos kérdések
 • cég piaci helyzetének elemzése az alvállalkozói, szállítói, vevői kapcsolatok alapján
 • jogi áttekintés, különösen peres ügyek terén
 • kiszervezett tevékenységek, különösen a bérszámfejtés és könyvelési tevékenység XXI. századi követelményeknek való megfelelősége, informatív jellege
 • egyéb iparági sajátosságok által meghatározott területek vizsgálata (pl.: gyártás-termelés folyamatelemzés)
 • munka- és tűzvédelmi szabályoknak való megfelelés vizsgálata
Gyakran előforduló probléma a foglalkoztatással kapcsolatos közterhek téves számítása, adminisztrációs hibák, amelynek racionalizálásával egyrészt csökkenthetők a költségek, másrészt elkerülhetők az esetleges hatósági bírságok.
 

Vállaljuk cégek teljeskörű átvilágítását elsősorban pénzügyi és gazdasági szempontból, igény estén akár más aspektusból is, javaslatokkal elősegítve a vállalkozás versenyképességének és eredményességének növelését.

Tevékenységünk kiterjed gazdasági és pénzügyi elemzések elkészítésére és értékelésére, kockázati tényezők feltárására, javaslatok megfogalmazására.

Egy cég átvilágítása általában átfogó jellegű, de olyan is előfordulhat, hogy az átvilágítás csak 1-1 részterületet érint, az ügyfél igényének és a vizsgálat céljának függvényében.

A vizsgálatot kérő határozza meg, hogy pontosan milyen célú, jellegű és mélységű átvilágításra van szüksége, milyen területeket érintsen a vizsgálat (pl.: komplex cégátvilágítás, vagy csak a vállalat likviditásának áttekintése a cél).

A pénzügyi átvilágítás során elsősorban a historikus pénzügyi adatokat elemezzük több évre visszamenőleg, amely alapján teljes képet kapunk a vállalat múltbeli gazdálkodási teljesítményéről, pénzügyi állapotáról, esetleges trendjeiről, vagy kiugró szélsőértékekről és amennyiben indokolt, úgy azok hátterét is megvizsgáljuk. A vállalat komplex pénzügyi elemzése kiterjed egyrészt a mérleg, eredménykimutatás és cash-flow elemzésre, másrészt pénzügyi mutatók elemzésére, így különösen a tőkeszerkezetre, eszközszerkezetre, likviditásra, illetve profitabilitásra. Amennyiben a vállalat rendelkezik üzleti tervvel a jövőre nézve, úgy az elemzés kitérhet az abban foglalt pénzügyi előrejelzések realitására, megalapozottságára, valamint teljesíthetőségére.

Az első, ingyenes konzultáció célja, hogy felmérjük az ügyfél igényeit, céljait, azok alapján javaslatot tegyünk a vizsgálati területekre, majd közösen, célzottan határozzuk meg az átvilágítás tárgyát.

Az átvilágítás céljának meghatározását követően kerülhet sor a vizsgálathoz szükséges adatok összeállítására. Az adatok összegyűjtése két módon történhet:

 • Vizsgálatot végző tanácsadó állítja össze a szükséges adatokat, dokumentumokat (egyedi adatgyűjtés)
 • Az ügyfél adja át a vizsgálandó anyagot összegyűjtve és rendszerezve az elemző részére (adatszoba)

Egy-egy javaslat a folyamatok szabályozására, racionalizálására is irányulhat, azonban az átvilágítás célja lehet csupán az is, hogy átfogó képet adjon a cég jelenlegi helyzetéről, átláthatóbbá tegye a vállalkozást, ezáltal felismerhetőek legyenek azok a területek, amelynek átstrukturálása szükséges lehet akár költségmegtakarítás, hatékonyság fokozása, akár jövedelmezőség növelés érdekében.

A cégátvilágítás érintheti a társaság jogi helyzetét is, amelynek vizsgálatát kiváló ügyvéd partnereink révén szintén be tudunk építeni vizsgálati programunkba. A folyamatban lévő perek, jogviták értékelése kiemelten fontos lehet, különösen egy esetleges pervesztesség esetén a vállalkozást terhelő kötelezettségek tekintetében.

A kellő alapossággal elvégzett átvilágítás során a kockázatot jelentő hibák, hiányosságok időben felismerhetőek, amelyre történő reagálással elkerülhető, hogy a vállalkozást felesleges kiadások, költségek, esetleges bírságok, vagy más fizetési kötelezettségek sújtsák.

Amennyiben az elemzés célja a cég értékének a megállapítása, úgy tekintse meg vállalatértékelési szolgáltatásunkat.

Forrás: A könyvelő (InterCom)

 

Beruházás megtérülési elemzés – Tulajdonosi döntéstámogatás

 

Amikor egy vállalat beruházást tervez a fő kérdés mindig az, hogy „megéri-e”, azaz megtérül-e a beruházás és ha igen, akkor mennyi idő alatt. Ennek a kérdésnek a pontos megválaszolása elengedhetetlen a felelőségteljes döntéshozatalhoz.

Egy beruházás megtérülésének időtartama meghatározható statikus mutatószámok és dinamikus mutatószámok alapján is. A két mutatószám között a leglényegesebb különbség az, hogy a dinamikus megtérülési mutató figyelembe veszi a pénz időértékét, ezért pénzügyi szempontból hitelesebbnek tekinthető, mint egy statikus mutatószám.

Statikus mutatóként alkalmazható a számvitel szerinti belső megtérülés (ARR), illetve a statikus megtérülési idő (MI).

Dinamikus mutatók alkalmazása esetén a befektetés akkor valósítható meg, ha

 1.  a nettó jelenérték (NPV) nagyobb, mint 0, tehát több mint a beruházás összköltsége,
 2. a belső megtérülés (IRR) magasabb, mint a beruházástól elvárt hozam, tehát többlet értéket ad a tulajdonosnak,
 3. a jövedelmezőségi index (PI) nagyobb, mint 1, vagyis megtérül a beruházás a vizsgált időtávon.
A reálopció-elmélet lehetőség ad a beruházás mélyebb értékelésére. A reálopció gyakorlatilag olyan beruházást jelent, amely lehetőséget ad a jövőbeli eseményekre való reagálásra. Ennek különösen a gyorsan változó iparágakban van jelentősége, ahol a rugalmasság az eredményesség egyik alapfeltétele. A reálopció az üzleti döntésekben rejlő bizonytalanságot, mint kockázatot lehetőségként értelmezi.
 
A bizonytalan tényezővel kapcsolatos további információk alapján a szakirodalom megkülönböztet többféle reálopciót:
 
 • Halasztási opció – Időzítési opció;
 • Növekedési opció;
 • Kiszállási opció;
 • Rugalmassági, módosítási opciók – bővítés, szűkítés, váltás, átmeneti leállás
 • Összetett opciók;
A beruházás megtérülési elemzés azonban nem csupán mutatószámokból áll. A projektnek komplexen tartalmaznia kell a beruházás költségvetését, a megvalósításhoz szükséges forrásokat és a finanszírozást, a beruházástól elvárt eredmény levezetését és a működés során felmerülő többlet operációs költségeket.
 
A megtérülési mutatók számítását tehát minden esetben egy komplex pénzügyi elemzés előzi meg, azonban a munka itt még nem ér véget.
A projekt következő szakaszában kerül sor a kockázatelemzésre és szcenárió analízisre, amely azt hivatott bemutatni a tulajdonosok számára, hogy az előzetesen levezetett, reálisnak tekinthető forgatókönyvtől eltérően pesszimista, illetve optimista szcenárió esetében miként alakulnak a megtérülési mutatók.
 
A szcenárió-analízis azt vizsgálja, hogy az egyes paraméterek egységnyi változása miként hat a beruházás megtérülésére, tehát mennyire tekinthető kockázatosnak a beruházás.
 
A beruházás megtérülési elemzésünk tehát döntéstámogató tanulmányként szolgálja a cég érdekeit, amely projekt során szorosan együttműködünk az ügyfelünkkel, hogy a kapott elemzés a lehető legpontosabban mutassa be a beruházás várható eredményét, képet adjon arról, hogy a beruházás képes-e értéket teremteni, tehát a tulajdonos megalapozott döntést tudjon hozni a beruházás megvalósításáról, vagy elvetéséről.