Pénzügyi elemzés

Első szabály: ne veszíts pénzt! Második szabály: soha ne felejtsd el az első szabályt!

- Warren Buffet
Pénzügyi elemzési szolgáltatásunk két fő csoportba osztható:

Due Diligence pénzügyi átvilágítás

Due diligence átvilágítás, azaz „Kellő alapossággal történő áttekintés” azt a folyamatot jelenti, amelynek során egy vállalat átvizsgálására kerül sor. A pénzügyi átvilágítás eredményeként a szakértők azonosítani tudják az esetleges kockázatokat és tanácsot tudnak adni a tulajdonosnak a problémák megoldására, ellensúlyozására.
A cégátvilágítás egy vállalat pénzügyi és üzleti dokumentumainak a vizsgálatát jelenti abból a célból, hogy az érdekelt felek (stakeholderek) részére megállapítható legyen a vállalat aktuális helyzete, valamint hogy a céggel kapcsolatos információk, állítások megfelelnek-e a valóságnak.
Due diligence átvilágításra több okból is sor kerülhet:
I. Legjellemzőbb esetei cég adás-vétel, akvizíció, üzletrészvásárlás, vagy éppen menedzsment váltás, amikor igény merül fel arra, hogy egy átfogó képet kapjunk a cég pénzügyi helyzetéről, működéséről, esetleges kockázatokról.
II. A cégátvilágításnak helye lehet akkor is, ha annak tulajdonosa, vezetősége egy külső, független szakértő szemével kívánja felmérni és megismerni a vállalkozás aktuális helyzetét akár komplexen, akár 1-1 területet érintően.
Vállalatértékelés 3
III. A vállalat különböző divízióinak a pénzügyi vizsgálata képet adhat azok hatékonyságáról és eredményességéről, feltárhatja a nem hatékonyan működő területeket, amelyek átszervezése, vagy megszüntetése (portfólió tisztítás) akár már rövid távon is növelni tudja a vállalat eredményességét, értéket teremtve a tulajdonosok számára.
IV. Egy jelentősebb üzleti döntés (beruházást, tőkebevonás, befektetés – PE/VC) meghozatala előtt nagyon fontos, hogy már annak előkészítő fázisában megbízható és pontos információkkal rendelkezzünk az érintett vállalkozás aktuális helyzetéről és az esetlegesen abban rejlő kockázatokról.
home-img1
V. A vállalat működését meghatározó beszállító kör jelentős kockázatot hordoz magában. Egy rosszul megválasztott beszállító súlyos pénzügyi károkat okozhat, gondoljunk csak a helytelen teljesítésre, vagy a teljesítés elmaradására, amely inputok jelentős hatással vannak a vállalat output-jára. Ennek megelőzése érdekében ajánlott egy új beszállító kiválasztását megelőzően a partnercég átvilágítása, kockázatelemzése.
Ha a felsorolt különböző tranzakciókat végrehajtása az érintett vállalat átvilágítása nélkül történik meg, akkor a döntéshozó kiteszi magát a rejtett kötelezettségek és elégtelen pénzügyi helyzet veszélyeinek, illetve egyéb kockázatoknak.
Egy cég due diligence átvilágításának a pénzügyei elemzés mellett az alábbi területei is lehetnek:
 • A cég pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése, kiemelve a vállalat likviditását, forrásszerkezetét, pénzügyi kötelezettségeit
 • A cég tevékenységének áttekintése, megismerése
 • Szervezeti felépítés, HR – foglalkoztatással kapcsolatos kérdések
 • A cég piaci helyzetének elemzése az alvállalkozói, szállítói, vevői kapcsolatok alapján
 • Jogi áttekintés, különösen peres ügyek terén
 • Kiszervezett (outsourced) tevékenységek, különösen a bérszámfejtés és könyvelési tevékenység XXI. századi követelményeknek való megfelelősége, informatív jellege
 • Egyéb iparági sajátosságok által meghatározott területek vizsgálata (pl.: gyártástermelés folyamatelemzés)
 • Munka- és tűzvédelmi szabályoknak való megfelelés vizsgálata
Gyakran előforduló probléma a foglalkoztatással kapcsolatos közterhek téves számítása, adminisztrációs hibák, amelynek racionalizálásával egyrészt csökkenthetők a költségek, másrészt elkerülhetők az esetleges hatósági bírságok.
Vállaljuk cégek teljeskörű átvilágítását elsősorban pénzügyi és gazdasági szempontból, igény esetén akár más aspektusból is, javaslatokkal elősegítve a vállalkozás versenyképességének, ellenállóképességének és eredményességének növelését. Tevékenységünk kiterjed gazdasági és pénzügyi elemzések elkészítésére és értékelésére, kockázati tényezők feltárására, javaslatok megfogalmazására.
laptop-3196481_640
Egy cég átvilágítása általában átfogó jellegű, de olyan is előfordulhat, hogy az átvilágítás csak 1-1 részterületet érint, az ügyfél igényének és a vizsgálat céljának függvényében. A vizsgálatot kérő határozza meg, hogy pontosan milyen célú, jellegű és mélységű átvilágításra van szüksége, milyen területeket érintsen a vizsgálat (pl.: komplex cégátvilágítás, vagy csak a vállalat likviditásának áttekintése a cél).
A pénzügyi átvilágítás során elsősorban a historikus pénzügyi adatokat elemezzük több évre visszamenőleg, amely alapján teljes képet kapunk a vállalat múltbeli gazdálkodási teljesítményéről, pénzügyi állapotáról, esetleges trendjeiről, vagy kiugró szélsőértékekről és amennyiben indokolt, úgy azok hátterét is megvizsgáljuk. A vállalat komplex pénzügyi elemzése kiterjed egyrészt a mérleg, eredménykimutatás és cash-flow elemzésre, másrészt pénzügyi mutatók elemzésére, így különösen a tőkeszerkezetre, eszközszerkezetre, likviditásra, illetve profitabilitásra. Amennyiben a vállalat rendelkezik üzleti tervvel a jövőre nézve, úgy az elemzés kitérhet az abban foglalt pénzügyi előrejelzések realitására, megalapozottságára, valamint teljesíthetőségére.
Az első konzultáció célja, hogy felmérjük az ügyfél igényeit, céljait, azok alapján javaslatot tegyünk a vizsgálati területekre, majd közösen, célzottan határozzuk meg az átvilágítás tárgyát. Az átvilágítás céljának meghatározását követően kerülhet sor a vizsgálathoz szükséges adatok összeállítására. Az adatok összegyűjtése két módon történhet:
 • Vizsgálatot végző tanácsadó állítja össze a szükséges adatokat, dokumentumokat (egyedi adatgyűjtés)
 • Az ügyfél adja át a vizsgálandó anyagot összegyűjtve és rendszerezve az elemző részére (adatszoba)
Egy-egy javaslat a folyamatok szabályozására, racionalizálására is irányulhat, azonban az átvilágítás célja lehet csupán az is, hogy átfogó képet adjon a cég jelenlegi helyzetéről, átláthatóbbá tegye a vállalkozást, ezáltal felismerhetőek legyenek azok a területek, amelynek átstrukturálása szükséges lehet akár költségmegtakarítás, hatékonyság fokozása, akár jövedelmezőség növelés érdekében.
Cégelemzés 3
paragraph-1005411_640
A cégátvilágítás érintheti a társaság jogi helyzetét is, amelynek vizsgálatát kiváló ügyvéd partnereink révén szintén be tudunk építeni vizsgálati programunkba. A folyamatban lévő perek, jogviták értékelése kiemelten fontos lehet, különösen egy esetleges pervesztesség esetén a vállalkozást terhelő kötelezettségek tekintetében.
A kellő alapossággal elvégzett átvilágítás során a kockázatot jelentő hibák, hiányosságok időben felismerhetőek, amelyre történő reagálással elkerülhető, hogy a vállalkozást felesleges kiadások, költségek, esetleges bírságok, vagy más fizetési kötelezettségek sújtsák.
Amennyiben az elemzés célja a cég értékének a megállapítása, úgy tekintse meg vállalatértékelési szolgáltatásunkat.

Beruházás megtérülési elemzés

Tulajdonosi döntéstámogatás

Amikor egy vállalat beruházást tervez a fő kérdés mindig az, hogy „megéri-e”, megtérül-e a beruházás és ha igen, akkor mennyi idő alatt? Ennek a kérdésnek a pontos megválaszolása elengedhetetlen a felelőségteljes döntéshozatalhoz.
Egy beruházás megtérülésének időtartama meghatározható statikus mutatószámok és dinamikus mutatószámok alapján. A két mutatószám között a leglényegesebb különbség az, hogy a dinamikus megtérülési mutató figyelembe veszi a pénz időértékét, ezért pénzügyi szempontból hitelesebbnek tekinthető, mint egy statikus mutatószám.
Statikus mutatóként alkalmazható a számvitel szerinti belső megtérülés (ARR), illetve a statikus megtérülési idő (MI).
Dinamikus mutatók alkalmazása esetén a befektetés akkor valósítható meg, ha
 • a nettó jelenérték (NPV) nagyobb, mint 0, tehát több mint a beruházás összköltsége,
 • a belső megtérülés (IRR) magasabb, mint a beruházástól elvárt hozam, tehát többlet értéket ad a tulajdonosnak,
 • a jövedelmezőségi index (PI) nagyobb, mint 1, vagyis megtérül a beruházás a vizsgált időtávon.
hand-2722108_640
A reálopció-elmélet alkalmazható egy beruházás mélyebb értékelésére. A reálopció gyakorlatilag olyan beruházást jelent, amely lehetőséget ad a jövőbeli eseményekre való reagálásra. Ennek különösen a gyorsan változó iparágakban van jelentősége, ahol a rugalmasság az eredményesség egyik alapfeltétele. A reálopció az üzleti döntésekben rejlő bizonytalanságot, mint kockázatot lehetőségként értelmezi.
A bizonytalan tényezővel kapcsolatos további információk alapján a szakirodalom megkülönböztet többféle reálopciót:
 • Halasztási opció – Időzítési opció;
 • Növekedési opció;
 • Kiszállási opció;
 • Rugalmassági, módosítási opciók – bővítés, szűkítés, váltás, átmeneti leállás;
 • Összetett opciók;
analytics-3265840_640
A beruházás megtérülési elemzés azonban nem csupán mutatószámokból áll. A projektnek komplexen tartalmaznia kell a beruházás költségvetését, a megvalósításhoz szükséges forrásokat és a finanszírozást, a beruházástól elvárt eredmény levezetését és a működés során felmerülő többlet operációs költségeket.
A megtérülési mutatók számítását tehát minden esetben egy komplex pénzügyi elemzés előzi meg, azonban a munka itt még nem ér véget.
A projekt következő szakaszában kerül sor a kockázatelemzésre és szcenárió analízisre, amely azt hivatott bemutatni a tulajdonosok számára, hogy az előzetesen levezetett, reálisnak tekinthető forgatókönyvtől eltérően pesszimista, illetve optimista szcenárió esetében miként alakulnak a megtérülési mutatók.
chart-2785979_640
A szcenárió-analízis azt vizsgálja, hogy az egyes paraméterek egységnyi változása miként hat a beruházás megtérülésére, tehát mennyire tekinthető kockázatosnak a beruházás.
A beruházás megtérülési elemzésünk tehát döntéstámogató tanulmányként szolgálja a cég érdekeit, amely projekt során szorosan együttműködünk az ügyfelünkkel, hogy a kapott elemzés a lehető legpontosabban mutassa be a beruházás várható eredményét, képet adjon arról, hogy a beruházás képes-e értéket teremteni, tehát a tulajdonos megalapozott döntést tudjon hozni a beruházás megvalósításáról, vagy elvetéséről.